logo
02
INLOGGEN KLANTPORTAL
Datel Access Advies

Zorg Communicatie Technologie

img
Dat vraagt om ervaring met zorg en communicatie

Zakelijke Communicatie Technologie

img
Waar kennis van zaken en communicatie samen komen

Datel Access Advies

img
Voor een optimaal advies bij elke telecommunicatievraag

Privacy Statement

Privacy Statement

1 Waarom deze privacy statement?

Wij willen duidelijk maken wat wij met uw persoonsgegevens doen. Wanneer u een dienst bij Datel Access aanvraagt, vragen wij u om uw bedrijfs- en persoonsgegevens. Deze gegevens verstrekt u bijvoorbeeld per e-mail, telefoon of via uw adviseur aan ons. Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Onderstaand leest u hoe wij dit doen. Datel Access levert innovatieve communicatiemiddelen voor de zakelijke markt. Als gevolg van dit soort dienstverlening beschikt Datel Access over persoonsgegevens. Indien u gebruik maakt van de diensten van Datel Access, dan is deze privacy statement voor u bedoeld. In deze privacy statement kunt u lezen welke gegevens Datel Access verzameld, waarvoor Datel Access persoonsgegevens gebruikt en de bescherming van privacy- en persoonsgegevens waarborgt, hoe lang gegevens worden bewaard en hoe u inzage kunt krijgen in uw persoonsgegevens en/of deze kunt laten corrigeren. Datel Access deelt persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit; (1) een wettelijke verplichting is, (2) nodig is voor onze dienstverlening of (3) op uitdrukkelijk verzoek van de klant waarop de persoonsgegevens van toepassing zijn.

1.1 Wettelijke verplichting

Datel Access is wettelijk verplicht om bepaalde gegevens van klanten voor een bepaalde tijd te bewaren in het kader van opsporing. Datel Access dient medewerking te verlenen aan vorderingen van Justitie of andere bevoegde overheidsinstanties van persoonsgegevens, maar ook van andere informatie die we vanuit onze normale bedrijfsvoering verwerken en bewaren. Het gaat hier bijvoorbeeld om gegevens over uw dataverbruik en/of uw belgedrag. Als de bewaartermijn verlopen is, wordt bewaarde informatie vernietigd dan wel geanonimiseerd. Een ander voorbeeld van een wettelijke verplichting is het bellen naar het alarmnummer 112. Wanneer u dit doet wordt uw telefoonnummer en de locatie van uw telefoon altijd naar de 112 centrale meegezonden, ook wanneer u uw nummerweergave hebt laten blokkeren. Dit is een wettelijke verplichting.

1.2 Nodig voor onze dienstverlening

Datel Access levert (haar) diensten rechtstreeks en maakt daarbij gebruik van onder meer adviesbureaus om haar diensten te leveren. In een dergelijk geval is het nodig dat wij de gegevens die nodig zijn voor de levering van bepaalde diensten delen met de adviesbureaus. Wanneer Datel Access gegevens deelt met bijvoorbeeld in dit geval een adviesbureau, dan moet dit adviesbureau zich houden aan de voorwaarden van Datel Access en gelden voor dat bedrijf dezelfde privacy-eisen die wij stellen aan onszelf.

1.3 Op verzoek van de klant

Het kan ook voorkomen dat u als klant bepaalde diensten afneemt waarvoor persoonsgegevens nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan een App die GPS gegevens verbruikt. In dit soort gevallen kunt u op uw telefoon of in de App bepalen of u die gegevens wel of niet wilt delen en geeft u vervolgens wel/geen toestemming aan de App aanbieder. Datel Access is dan niet de partij die uw gegevens verwerkt.

1.4 Bij wie kan ik terecht met vragen over mijn gegevens?

Indien u vragen heeft over uw persoonsgegevens dan kunt u uiteraard bij ons terecht, u kunt uw vraag aan ons stellen door te e-mailen naar administratie@datelaccess.com. Wij zullen uw vraag vervolgens inhoudelijk beantwoorden en indien nodig contact met u opnemen.

1.5 Waar kan ik de laatste versie van de privacy statement vinden?

Snelle technologische ontwikkelingen, wetgeving of gewijzigde bedrijfsprocessen noodzaken Datel Access met enige regelmaat deze privacy statement aan te passen. U kunt aan de datum bovenaan de privacy statement zien wanneer deze voor het laatst is aangepast. Datel Access kan deze privacy statement eenzijdig wijzigen. We adviseren u daarom om deze privacy statement regelmatig op wijzigingen na te gaan.

1.6 Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens is Datel Access B.V. te Bussum.

2 Welke informatie verzamelen we?

2.1 Persoons- & Gebruikersgegevens

Wanneer u een dienst afneemt van Datel Access, of wanneer u contact met ons opneemt, verwerkt Datel Access uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een persoon. Het woord ‘verwerken’ heeft een erg brede betekenis. Het bevat elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder het verzamelen, bewaren, wijzigen, raadplegen en gebruiken, verstrekken, samenbrengen, afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. Gegevens waar Datel Access naar vraagt wanneer u een dienst van ons afneemt zijn uw: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en uw bankrekeningnummer.

2.2 Verkeersgegevens

Bij het gebruik van onze diensten worden verkeersgegevens verwerkt. Dit zijn gegevens die noodzakelijk zijn om de communicatie op te zetten. Verkeersgegevens zeggen iets over de communicatie, zoals het afzender- en bestemmingsnummer dat gebeld is, de datum, tijd en duur van het gesprek en de kosten die hiervoor in rekening worden gebracht. Deze gegevens bevatten niet de inhoud van de communicatie. In het geval van een datasessie slaan wij tevens de hoeveelheid data op en bij roaming het gebruikte netwerk. Datel Access verwerkt ook internetgegevens. Bij het versturen van een e-mail verwerken wij het afzender- en bestemmingsnummer, IP adressen van de betrokkenen, de grootte van het e-mailbericht en de datum en tijd van verzending. Ook hier slaan wij de inhoud van het bericht niet op. Verkeersgegevens worden geautomatiseerd gegenereerd en verwerkt.

2.3 Locatiegegevens

Wanneer u een telefoongesprek of een datasessie opzet, verwerkt Datel Access gegevens die een hele ruwe locatiebepaling kunnen maken over waar u zich op dat moment bevindt. Deze gegevens gebruiken wij om te bepalen of het gesprek of de datasessie binnen of buiten Nederland plaatsvindt. Datel Access maakt gebruik van het mobiele netwerk van KPN. KPN is in staat om, wanneer er een gesprek of datasessie wordt opgezet, een nauwkeurige locatiebepaling te maken door te kijken naar welke zendmast er gebruikt wordt. Datel Access heeft geen toegang tot deze informatie.

2.4 Website

Datelaccess.com en ons klantenportaal Operator.com maken gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de websites te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Datel Access de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden.

2.5 Overige

Bij een bezoek aan ons hoofdkantoor wordt u als gast geregistreerd. Wij gebruiken deze registratie met oog op de veiligheid, zodat we in het geval van een calamiteit snel het pand kunnen ontruimen, zonder iemand achter te laten. Een andere veiligheidsmaatregel die wij hebben genomen bij ons kantoorpand, is het maken van camera-opnamen. Dit doen wij ter bescherming van onze gasten, medewerkers en het pand. Op locatie wordt u duidelijk geïnformeerd over de aanwezigheid van deze camera’s.

3 Waarvoor gebruiken we de informatie?

3.1 Levering van diensten, en facturatie

Datel Access gebruikt de eerdergenoemde gegevens primair voor het leveren en verbeteren van de door u afgenomen diensten. Denk hierbij aan het leveren van een bestelling op het aangegeven adres of het opzetten van een telefoongesprek. Op basis van deze diensten en het verbruik hiervan, stelt Datel Access een factuur op. Op deze factuur staan per dienst de in rekening gebrachte kosten beschreven, gespecificeerd op het type verbruik. Zo ziet u mobiele kosten die gemaakt zijn in het buitenland, gesprekskosten, dataverbruik en meer. Op de factuur wordt geen overzicht beschreven van de telefoongesprekken of datasessies. Een overzicht op detailniveau, ter controle of voor eigen administratie, is te vinden in ons klantenportaal Operator.com.

3.2 Beveiliging

Datel Access kan op basis van analyses op het bel- en internetgedrag overgaan tot het beperken van bepaalde bestemmingen wanneer exorbitant gebruik wordt geconstateerd. Hoger verbruik dan het gemiddelde reguliere belgedrag kan duiden op fraude. Een blokkade kan fraude en misbruik beperken en voorkomen dat u een enorm hoge rekening krijgt voor kosten die u niet zelf gemaakt hebt.

3.3 Nummerweergave

Datel Access geeft altijd uw telefoonnummer door aan het opgeroepen telefoonnummer. Dit zorgt ervoor dat uw telefoonnummer zichtbaar is voor de opgeroepen partij op het display van de telefoon. Dit kan uitgeschakeld worden door anoniem uit te bellen. Wij zijn echter wettelijk verplicht om bij het bellen naar 112 het nummer altijd aan 112 mee te sturen.

3.4 Wettelijke verplichtingen

Datel Access is op grond van de wet verplicht om uw gegevens in sommige gevallen aan derden te verstrekken. U kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, aan bevoegde autoriteiten, en -op uw verzoek- aan andere aanbieders ten behoeve van afscherming van het gebelde nummer op de nota.

3.5 Training en opleiding van personeel

Wanneer u contact met onze servicedesk opneemt, kan het zo zijn dat het gesprek wordt opgenomen voor trainingsdoeleinden.

3.6 Hinderlijke of kwaadwillige oproepen

Als iemand u telefonisch of via internet lastigvalt, dan kunt u dat bij ons melden en bij ons schriftelijk een verzoek indienen om de gegevens van degene van wie de hinderlijke of kwaadwillige oproepen afkomstig zijn, te verstrekken. Als u iemand anders telefonisch lastigvalt dan kan die ander dat bij ons melden en eenzelfde verzoek doen. Als wij een dergelijk verzoek ontvangen dan volgen wij de procedure zoals hierboven is omschreven. Mocht dat niet helpen, dan zal Datel Access, in laatste instantie, uw telefoonnummer, naam, adres en woonplaats aan de verzoeker verstrekken.

3.7 Nummerbehoud en overstapservice (COIN)

Datel Access biedt de mogelijkheid om uw telefoonnummer te behouden wanneer u overstapt naar een andere provider. In geval van een vast telefoonnummer betreft dit het huidige telefoonnummer en uw NAW gegevens. Bij een mobiel telefoonnummer wordt het simkaartnummer of klantnummer, het telefoonnummer en uw naam gedeeld. Het uitwisselen hiervan gaat via de vereniging COIN. COIN is een samenwerkingsverband van aanbieders van elektronische communicatiediensten en netwerken in Nederland.

4 Inzage in en correctie van uw persoonsgegevens

4.1 Hoe krijgt u inzage in uw persoonsgegevens?

Indien u inzage wenst in uw persoonsgegevens, dan kunt u een verzoek bij ons indienen om deze gegevens aan u te verstrekken. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt. U kunt dit verzoek indienen per e-mail, ons e-mailadres is administratie@datelaccess.com. Bent u een dealer van Datel Access of maakt u gebruik van onze diensten via een van onze adviseurs als eindgebruiker, dan kunt u zowel als dealer en als eindgebruiker de persoonsgegevens inzien via Operator.com. Mochten hierover als eindgebruiker vragen zijn, dan kunt u deze stellen aan uw adviseur, onze dealer.

4.2 Hoe corrigeert u uw persoonsgegevens?

Datel Access kan de persoonsgegevens van klanten/eindgebruikers corrigeren in Operator.com, Dealers kunnen geen persoonsgegevens corrigeren. Daarvoor moet zij een ticket indienen bij Datel Access, waarna zij in ieder geval binnen 2 weken een antwoord zullen ontvangen. Bent u geen dealer of eindgebruiker, dan kunt u uw verzoek indienen per e-mail, ons e-mailadres is administratie@datelaccess.com.

4.3 Recht van verzet

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Datel Access kunt u bezwaar maken, indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. U kunt uw bezwaar per e-mail indienen, ons e-mailadres is administratie@datelaccess.com.

img